W tekście omówiono stanowisko KIS w sprawie obowiązków spółki zagranicznej posiadającej oddział w Polsce w zakresie sporządzania informacji PIT-8C.

Usługi maklerskie na terytorium Republiki Słowackiej

Wnioskodawcą o wydanie interpretacji była spółka akcyjna A., która prowadzi oddział zagranicznego przedsiębiorcy B. Spółka B. świadczy usługi maklerskie, w tym zarządzanie portfelem, dla klientów z całej Europy, w tym także z Polski. Umowy zawierane są przez stronę internetową Spółki B. Klienci mają możliwość dokonywania wpłat i Spółka B. nabywa instrumenty finansowe oraz wykonuje transakcje na ich rzecz.

Czynności związane z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych są dokonywane na terytorium Republiki Słowackiej. Oddział A. w Polsce zajmuje się jedynie usługami wspomagającymi sprzedaż, takimi jak organizacja eventów i szkoleń. Oddział A. nie uczestniczy w świadczeniu usług zarządzania portfelem, ale zbiera dane dotyczące dochodów klientów.

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem czy wobec tego, że usługa zarządzania portfelem jest faktycznie wykonywana na terytorium Republiki Słowackiej, sprzedaż i zakup papierów wartościowych również jest dokonywana na terytorium Republiki Słowackiej, rozliczenie tych czynności również dokonywane jest na terytorium Republiki Słowackiej, Oddział A. zobowiązany jest zgodnie z art. 39 ust. 3 PIT, do przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzonych według ustalonego wzoru (PIT-8C)?

PIT-8C. Kiedy nie trzeba

W odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy KIS stwierdziła, że Oddział A. nie jest obowiązany do sporządzania i przesłania klientom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imiennych informacji o wysokości dochodu (PIT-8C). KIS uzasadnia to tym, że Oddział A. nie posiada pełnych danych umożliwiających sporządzenie rzetelnej informacji PIT-8C, a takie informacje mogą być uzyskane tylko od centrali - Spółki B. Organ powołuje się również na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, potwierdzający, że podmiot zobowiązany do przekazania informacji PIT-8C uwzględnia tylko te koszty, które są mu znane.

źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.382.2023.1.MG