Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sektora nieruchomościowego składa wniosek w sprawie odpisów amortyzacyjnych. W odpowiedzi organu administracji podatkowej, wydano interpretację przepisów, zgodnie z którą Spółka musi wstrzymać odpisy od 2022 roku. Artykuł wskazuje na konsekwencje dla Spółki, w tym możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z tą nieruchomością w momencie jej sprzedaży.

Stan faktyczny:

Wniosek został złożony przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Spółka jest spółką nieruchomościową zajmującą się wynajmem lokali użytkowych, zarządzaniem nieruchomościami, inwestycjami i handlem nieruchomościami. Posiada nieruchomości, które są uważane za inwestycje i dokonywała odpisów amortyzacyjnych do końca 2021 roku. Jednakże, od 2022 roku Spółka wstrzymała dokonywanie tych odpisów z powodu zmiany przepisów podatkowych.

Stanowisko organów administracji:

W odpowiedzi na pytanie zadane przez Spółkę, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wskazała, że na podstawie art. 15 ust. 6 Ustawy o CIT, Spółka powinna zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych od 1 stycznia 2022 roku. Przepis ten stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a–16m, przy czym w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

Co do pytania dotyczącego możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie nieruchomości przy odpłatnym zbyciu tej nieruchomości, organ potwierdził, że Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów te wydatki pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, które faktycznie zostały zaliczone do kosztów do końca 2021 r..

Podsumowanie:

Na podstawie udzielonej interpretacji organów administracji, wynika, że Spółka powinna wstrzymać dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości od 1 stycznia 2022 roku, zgodnie z art. 15 ust. 6 Ustawy o CIT. Co więcej, przy odpłatnym zbyciu nieruchomości, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na jej nabycie, wytworzenie lub ulepszenie po odjęciu odpisów amortyzacyjnych dokonanych do końca 2021 roku i zaliczonych do kosztów podatkowych.

źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.218.2023.1.AND