Interpretacja KIS potwierdziła, że podatnik może korzystać z opodatkowania wynajmu podatkiem zryczałtowanym, zachowując prawo do opodatkowania kartą podatkową podstawowej działalności gospodarczej.

Podwójne opodatkowanie: ryczałt od najmu i karta podatkowa

Podatnik, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych, jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowych i budynków, które nigdy nie stanowiły i nie stanowią majątku związanego z jego działalnością gospodarczą. Po śmierci żony, która wynajmowała te nieruchomości, podatnik chciałby rozpocząć wynajem na własny rachunek i korzystać z opodatkowania przychodów z wynajmu w formie podatku zryczałtowanego.

Podatnik zadał dwa pytania. Po pierwsze, czy opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych koliduje z opodatkowaniem jego działalności gospodarczej w formie karty podatkowej. Po drugie, czy do przychodów z wynajmu należy zaliczyć zwrot kosztów podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, które to opłaty płaci podatnik, a najemcy poprzez zapisy w umowie będą mieć obowiązek zwracać.

Stanowisko wnioskodawcy, czyli podatnika, było takie, że opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie koliduje z opodatkowaniem jego działalności gospodarczej w formie karty podatkowej. Wnioskodawca uważał, że może korzystać z obu form opodatkowania jednocześnie.

W odniesieniu do drugiego pytania, wnioskodawca uważał, że zwrot kosztów podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, które to opłaty płaci podatnik, a najemcy poprzez zapisy w umowie będą mieć obowiązek zwracać, nie stanowią przychodu z najmu.

Podatnik ma prawo do różnych form opodatkowania

KIS uznała stanowisko podatnika za prawidłowe. Wskazała, że podatnik może korzystać z opodatkowania wynajmu podatkiem zryczałtowanym, zachowując prawo do opodatkowania kartą podatkową podstawowej działalności. Organ podatkowy podkreślił, że zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodów z najmu nie można łączyć z przychodami z działalności gospodarczej, co oznacza, że podatnik może korzystać z różnych form opodatkowania dla różnych źródeł przychodów.

Co do drugiego pytania, KIS stwierdziła, że zwrot kosztów podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów nie stanowi przychodu z najmu. Organ podatkowy wyjaśnił, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z najmu jest kwota otrzymana lub należna od najemcy, niezależnie od jej nazwy i formy prawnej. Jednakże, zwrot kosztów podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów nie stanowi kwoty należnej od najemcy, lecz jedynie zwrotu kosztów poniesionych przez podatnika.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.293.2023.1.AS