Spadkobierca może pomniejszyć przychód z najmu nieruchomości o wysokość straty poniesionej przez spadkodawcę - potwierdza interpretacja Krajowej In

Prawo dziedziczenia straty z najmu prywatnego nieruchomości

Wnioskodawca, po śmierci swojej żony w maju 2022 r., przejął obowiązki związane z najmem dwóch nieruchomości, które wcześniej były wynajmowane przez oboje małżonków. Jedna nieruchomość była własnością żony, a druga należała do majątku wspólnego. Wnioskodawca kontynuował najem tych nieruchomości, wystawiając miesięczne faktury najmu w swoim imieniu i płacąc od nich podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Wnioskodawca zapytał, czy kontynuując najem prywatny jako główny spadkobierca, może obniżyć podatek do zapłaty w 2023 roku i kolejnych latach o wysokość straty powstałej w 2022 roku przez najem prywatny zmarłej żony. Wnioskodawca uważa, że jako spadkobierca ma prawo do obniżenia dochodu z najmu prywatnego o wysokość straty z tego źródła przychodu poniesionej przez spadkodawcę.

spadkobierca ma prawo do pomniejszenia przychodu z najmu

KIS potwierdziła stanowisko wnioskodawcy, uznając, że prawo do rozliczenia straty z najmu prywatnego nieruchomości poniesionej przez zmarłą żonę jest prawem majątkowym podlegającym dziedziczeniu. W konsekwencji, wnioskodawca ma możliwość pomniejszenia przychodu z kontynuowanego w 2023 roku i latach następnych najmu o stratę wygenerowaną przez żonę w roku 2022 z najmu prywatnego.

Uzasadnienie stanowiska KIS opiera się na przepisach prawa podatkowego, w szczególności na art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że spadkobiercy podatnika przejmują majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Dodatkowo, KIS odwołała się do art. 22 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który pozwala na pomniejszenie przychodu o straty z lat poprzednich.

KIS podkreśliła, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spadkobierca przejmuje prawa i obowiązki podatkowe spadkodawcy. W konsekwencji, wnioskodawca jako spadkobierca ma prawo do pomniejszenia przychodu z najmu o stratę poniesioną przez zmarłą żonę.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.280.2023.2.MST