Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że dla działalności gospodarczej klasyfikowanej pod PKWiU 62.03.12.0, czyli usług związanych z zarządzaniem systemami informatycznymi, stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12%, a nie 8,5%.

Zarządzaniem systemami informatycznymi - ryczałt 12% czy 8,5%?

Wnioskodawca był osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1 czerwca 2012 r. prowadził działalność związaną z programowaniem, sklasyfikowaną pod kodem PKD 62.03.Z. W 2023 roku, Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego zakwalifikował powyższe świadczenie do PKWiU 62.03.12.0 - czyli usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi.

Wnioskodawca zapytał, czy opisana działalność zaklasyfikowana pod PKWiU 62.03.12.0 mogła zostać objęta stawką 8,5% ryczałtu od niektórych przychodów ewidencjonowanych. Zdaniem wnioskodawcy był on uprawniony do stosowania tej stawki.

KIS wyjaśnia stawkę ryczałtu dla usług IT: 12% zamiast 8,5%

Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy było nieprawidłowe. KIS podkreśliła, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są ściśle określone w przepisach prawa podatkowego. W przypadku działalności gospodarczej klasyfikowanej pod PKWiU 62.03.12.0, stawka ryczałtu wynosi 12%, a nie 8,5%, jak sugerował wnioskodawca.

KIS wskazała na art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że podatnicy mogą opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli ich przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył równowartości w złotych 900 tys. euro. Jednakże, stawka ryczałtu jest zależna od rodzaju prowadzonej działalności i jest określona w załączniku nr 2 do tej ustawy.

W załączniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla działalności o PKWiU 62.03.12.0, stawka ryczałtu wynosi 12%. KIS podkreśliła, że stawka 8,5% ryczałtu, do której odwoływał się wnioskodawca, dotyczy innych rodzajów działalności, nie zaś usług związanych z zarządzaniem systemami informatycznymi.

Podsumowując, KIS stwierdziła, że wnioskodawca nie ma prawa do stosowania 8,5% stawki ryczałtu dla działalności o PKWiU 62.03.12.0. Zamiast tego, powinien stosować stawkę 12%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-2.4011.131.2023.3.KS