Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej samochodu nabytego w drodze darowizny, które stanowić będą koszt w prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem wcześniejszego uiszczenia podatku od spadków i darowizn.

Wnioskodawczyni, która rozpoczęła prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie praktyki lekarskiej, otrzymała w drodze darowizny samochód od swojej matki. Matka wnioskodawczyni prowadziła działalność gospodarczą, w ramach której zawarła umowę leasingu tego samochodu. Po zakończeniu leasingu, matka wykupiła samochód do majątku osobistego. Wnioskodawczyni zamierza wprowadzić samochód do działalności gospodarczej i dokonywać jego amortyzacji. Rynkowa wartość samochodu wynosi 35 000 zł brutto.

Wnioskodawczyni była zdania, że po uiszczeniu podatku od spadków i darowizn będzie uprawniona do wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz do rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych samochodu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że stanowisko wnioskodawczyni jest prawidłowe. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisy amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych nabytych nieodpłatnie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, o ile nabycie nie korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Z kolei możliwość skorzystania ze zwolnienia od zapłaty podatku od spadków i darowizn przewidzianego dla członków najbliższej rodziny (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn) stanowi prawo podatnika nie obowiązek. Może on zatem z tego prawa zrezygnować, składając do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3. Zatem jeżeli w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy darowizny wnioskodawczyni złożynaczelnikowi właściwego urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3 i tym samym zrezygnuje z prawa do zwolnienia określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, to będzie zobowiązana do zapłaty od darowanego samochodu podatku od spadków i darowizn.

W związku z tym, wnioskodawczyni, która nabyła samochód w drodze darowizny i uiściła podatek od darowizny, może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej samochodu jako koszt w prowadzonej działalności gospodarczej.

źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.387.2023.3.MT