Opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych oraz podatku liniowego to temat, który budzi wiele pytań i wątpliwości wśród przedsiębiorców. Przedstawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą możliwości połączenia tych dwóch form opodatkowania. Jakie są przesłanki i ograniczenia oraz jak można zaliczyć faktury za usługi do kosztów uzyskania przychodów.

Połączenie opodatkowań. Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych i podatek liniowy

Podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, a także jest wspólnikiem w spółce cywilnej. Działalność podatnika obejmuje usługi spawalniczo-montażowe i specjalistyczne roboty budowlane. Podatnik zarejestrowany jest jako czynny podatnik VAT zarówno w ramach swojej indywidualnej działalności, jak i w spółce cywilnej. Spółka, w której podatnik jest wspólnikiem, również wybrała opodatkowanie w formie podatku liniowego zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ramach spółki, podatnik i wspólnik podejmują wspólne zlecenia dla większych podmiotów. Spółka nawiązuje również współpracę z podwykonawcami prowadzącymi indywidualne działalności gospodarcze. Podatnik świadczy usługi zarówno na rzecz spółki, jak i na rzecz innych podmiotów. Pytania podatnika dotyczą możliwości połączenia opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych w ramach indywidualnej działalności, z opodatkowaniem w formie podatku liniowego dla dochodów uzyskanych w spółce. Dodatkowo, podatnik chce wiedzieć, czy faktury za usługi wystawione przez jego firmę na rzecz spółki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki.

KIS: Połączenie opodatkowań jest możliwe

KIS stwierdził, że nie ma przeszkód prawnych, które uniemożliwiłyby połączenie opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych w ramach indywidualnej działalności gospodarczej i opodatkowania w formie podatku liniowego dla dochodów uzyskiwanych w spółce cywilnej. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają ograniczenia w tym zakresie. Jeśli podatnik nie wykonuje czynności wymienionych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, może nadal korzystać z zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych w ramach indywidualnej działalności.

Faktury zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki

Odnosząc się do drugiego pytania, KIS stwierdził, że faktury za usługi wystawione przez firmę podatnika na rzecz spółki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zysku spółki. Przesłanki określone w definicji kosztu zawartej w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są spełnione, ponieważ usługi świadczone przez podatnika na rzecz spółki przyczyniają się do osiągania przez spółkę przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDWP.4011.28.2023.2.ŁZ