Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczyła kwestii, czy spłata kredytu zaciągniętego przez spadkodawcę na nabycie nieruchomości jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe wnioskodawcy, uprawniającym do zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Spadek po córce

Wnioskodawca nabył nieruchomość w drodze spadku po córce, która zaciągnęła kredyt na jej nabycie. Spadek po zmarłej został nabyty przez rodziców z dobrodziejstwem inwentarza, a spadkobiercy postanowili sprzedać nieruchomość w celu spłaty kredytu. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży mają zostać w całości przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego.

Wnioskodawca uważał, że z tytułu sprzedaży nieruchomości, o której mowa we wniosku nie zaistnieje konieczność zapłaty podatku dochodowego, gdyż spłata następuje w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych - tj. spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez osobę bliską dla spadkobierców celu uregulowania w całości zobowiązania spłaty tego kredytu. Nie osiągają przy tym żadnego dochodu z takiej sprzedaży, lecz tylko regulują zobowiązania z tytułu kredytu.

Bez zwolnienia

Dyrektor KIS stwierdził, że spłata kredytu, który został zaciągnięty przez inną niż podatnik osobę - na nabycie przez nią nieruchomości - nie stanowi w świetle powołanego przepisu wydatku na własne cele mieszkaniowe. W omawianej sprawie to spadkodawca - córka wnioskodawcy - zaciągnęła w banku kredyt na nabycie nieruchomości, a wnioskodawca jedynie spłaci ten kredyt. Kredyt nie został zatem zaciągnięty przez wnioskodawcę na nabycie ww. nieruchomości celem zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, bo nieruchomość tę otrzymał on w drodze spadku.

W konsekwencji, wydatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym wnioskodawca nabył nieruchomość w drodze spadku, na spłatę kredytu nie uprawnia do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Powodem jest fakt, że kredyt nie był zaciągnięty przez wnioskodawcę na jego własne cele mieszkaniowe, lecz w celu nabycia tego mieszkania przez spadkodawcę (córkę wnioskodawcy).

Długi spadkowe

Jednakże, przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu - co wynika z wcześniej cytowanego art. 22 ust. 6d - przypadające na spadkobiercę i spłacone przez niego długi spadkowe, jak również udokumentowane i poniesione przez spadkodawcę koszty nabycia nieruchomości, pokryte w rozpatrywanej sprawie w całości z kredytu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.338.2023.1.AKR