Sprawa z interpretacji KIS dotyczyła zwolnienia podatniczki z opodatkowania kwoty 150.000,00 złotych na podstawie ugody przed sądem. Sprawdź, czy organ skarbowy potwierdził, że środki pieniężne uzyskane z ugody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan faktyczny

Kobieta, złożyła wniosek do KIS o interpretację dotyczącą opodatkowania otrzymanej kwoty 150.000,00 złotych na podstawie ugody zawartej przed sądem. We wniosku przedstawiła szczegółowy opis stanu faktycznego, wskazując na przeniesienie własności nieruchomości na osoby trzecie w 2010 roku, a następnie złożenie powództwa o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży nieruchomości w 2017 roku z tytułu oszustwa i wprowadzenia w błąd. Na skutek ugody zawartej przed sądem w 2019 roku, podatniczka otrzymała kwotę 150.000,00 złotych.

Stanowisko organu skarbowego

Organ skarbowy uznał, że skoro kwota, którą uzyskała podatniczka, nie stanowi odszkodowania/zadośćuczynienia, natomiast podstawą jej przyznania jest zawarta polubownie ugoda sądowa, wówczas takie świadczenie nie podlega zwolnieniu od podatku określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 3 oraz 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Otrzymując świadczenie kobieta uzyskała przysporzenie majątkowe, skutkujące powstaniem przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.300.2023.3.TR