Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji z dnia 16 czerwca 2023 r. wskazał, że podatnik wykonujący usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (sklasyfikowane wg PKWiU 62.01.12.0 ) musi płacić 12% zryczałtowany podatek dochodowy.

Stan faktyczny

Podatnik, prowadzący działalność od 3 kwietnia 2023 r., świadczy usługi informatyczne, w tym monitorowanie sieci, serwerów, aplikacji, wykrywanie i reagowanie na zagrożenia, analiza logów, raportowanie i rekomendacje.

Stanowisko KIS lub MF

KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z interpretacją, usługi świadczone przez pytającego są sklasyfikowane w PKWiU 62.01.12.0, co oznacza, że podlegają one 12% stawce zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, a nie jak wskazuje wnioskodawca 8,5%.

KIS podkreśliła, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Podsumowanie

Podatnik wykonujący usługi monitorowanie sieci, serwerów, aplikacji polegające na zapewnieniu ciągłości działania i wydajności opłaca z tego tytułu zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 12%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-2.4011.187.2023.2.AP