W artykule omawiane jest stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie opodatkowania wniesienia akcji do fundacji rodzinnej w celu pokrycia funduszu założycielskiego. Organ wyjaśnił, że wniesienie składników majątkowych nie spowoduje powstania dochodu (przychodu) u osoby fizycznej, która wnosi akcje do fundacji.

  • Interpretacja dotyczyła skutków podatkowych wniesienia udziałów do fundacji.
  • KIS stwierdził, że wniesienie udziałów do fundacji nie generuje dochodu.
  • W zamian za wniesiony do fundacji majątek, fundator nie otrzymuje żadnego ekwiwalentu.

Wniesienie składników majątkowych

Wnioskodawca, polski rezydent podatkowy, planuje utworzenie fundacji rodzinnej wraz z małżonką. W celu pokrycia funduszu założycielskiego, wnioskodawca i jego małżonka chcą wnosić do fundacji posiadane akcje. Zainteresowany chciał się dowiedzieć, czy takie wniesienie składników majątkowych spowoduje powstanie dochodu (przychodu) z tytułu przeniesienia własności akcji na fundację.

Nie ma przychodu

Dyrektor KIS odpowiedział, że wniesienie akcji do fundacji w celu pokrycia funduszu założycielskiego nie spowoduje powstania dochodu (przychodu) u wnioskodawcy i jego małżonki. Wniesienie udziałów do fundacji rodzinnej nie zostało uznane za odpłatne zbycie udziałów, które podlegałoby opodatkowaniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź na podstawie jakiegokolwiek innego przepisu tej ustawy.

Dyrektor KIS podkreślił, że istota fundacji polega na tym, że w zamian za wniesiony do fundacji majątek fundator nie otrzymuje żadnego ekwiwalentu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.347.2023.2.JK