W świetle najnowszej interpretacji indywidualnej Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), płatnik nie jest zobowiązany do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wydawanych bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne. Wartość niewykorzystanych przez pracownika bonów nie podlega zaliczeniu do przychodu ze stosunku pracy i nie jest obciążona zaliczką na podatek dochodowy.

Czy należy odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od wydawanych bonów żywieniowych?

Spółka prowadzi działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników na podstawie umowy o pracę. Ze względu na specyfikę pracy, pracownicy są zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych, co zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia im nieodpłatnie odpowiednich posiłków i napojów. Ze względu na niemożność wydawania gotowych posiłków, pracodawca przekazuje pracownikom kupony żywieniowe uprawniające do zakupu posiłku profilaktycznego.

Pytania wnioskodawcy: Czy wartość wydawanych pracownikom bonów żywieniowych na zakup posiłków profilaktycznych podlega doliczeniu do przychodu ze stosunku pracy i obowiązkowi odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy? Czy w przypadku braku zwrotu niewykorzystanych bonów przez pracownika, ich wartość powinna być doliczona do przychodu ze stosunku pracy i naliczona od nich zaliczka na podatek dochodowy? Czy istnieje limit kwotowy, do którego wartość bonów podlegałaby zwolnieniu podatkowemu?

Wartość bonów nie jest przychodem ze stosunku pracy

Wnioskodawca uważa, że wartość bonów pieniężnych na zakup posiłków profilaktycznych, które pracownicy wykorzystają w dniach będących dniami pracy, nie będzie podlegała zaliczeniu do przychodu ze stosunku pracy i nie należy od wartości bonów odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Wnioskodawca uważa również, że nie ma określonego limitu kwotowego do zastosowania zwolnienia podatkowego od bonów pieniężnych na zakup posiłków profilaktycznych.

KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W świetle interpretacji, wartość wydawanych pracownikom bonów żywieniowych na zakup posiłków profilaktycznych, celem wywiązania się z obowiązku określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, które uprawniają do zakupu posiłku profilaktycznego - stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, jednakże zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie ciążył obowiązek obliczania, pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wydawanych bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne na podstawie art. 31 ww. ustawy. Przepisy nie określają limitu kwotowego, do którego wartość bonów podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b omawianej ustawy. Ponadto, wartość niewykorzystanych przez pracownika bonów nie podlegała zaliczeniu do przychodu ze stosunku pracy i nie należy od wartości tych bonów odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.795.2022.1.KC