Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że dla określenia maksymalnej puli pomocy publicznej przysługującej w związku z decyzją o wsparciu, właściwy pozostaje status beneficjenta określony na moment przyznania tej pomocy. Zmiana statusu przedsiębiorcy po wydaniu decyzji o wsparciu nie wpływa na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej prawem pomocy publicznej.

Stan faktyczny

Wnioskodawca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca produkcję i sprzedaż wyrobów ze stali, otrzymała decyzję o wsparciu na 10 lat. W momencie wydania decyzji, spółka posiadała status średniego przedsiębiorcy. Od 1 stycznia 2022 r., spółka spełnia warunki do uznania go za dużego przedsiębiorcę.

Wnioskodawca zapytał, czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, dla określenia maksymalnej puli pomocy publicznej przysługującej w związku z decyzją o wsparciu, właściwy pozostaje status beneficjenta określony na moment przyznania pomocy publicznej. Wnioskodawca argumentował, że zmiana statusu ze średniego na dużego przedsiębiorcę po wydaniu decyzji o wsparciu nie wpływa na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej.

Stanowisko KIS

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, potwierdzając, że dla określenia maksymalnej puli pomocy publicznej przysługującej w związku z decyzją o wsparciu, właściwy pozostaje status beneficjenta określony na moment przyznania pomocy publicznej. Zmiana statusu przedsiębiorcy po wydaniu decyzji o wsparciu nie wpływa na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej. Dyrektor KIS podkreślił, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 13) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym na mocy art. 107 i 108 Traktatu, za "średnie przedsiębiorstwo" uważa się przedsiębiorstwo, które nie jest klasyfikowane jako mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo, a "duże przedsiębiorstwo" to każde przedsiębiorstwo, które nie jest klasyfikowane jako mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo lub średnie przedsiębiorstwo.

Dyrektor KIS zaznaczył, że zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu, status przedsiębiorcy (mikro, mały, średni, duży) jest ustalany na dzień złożenia wniosku o pomoc publiczną i nie ulega zmianie w trakcie trwania umowy o udzielenie pomocy. Zmiana statusu przedsiębiorcy po wydaniu decyzji o wsparciu nie wpływa na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej.

Podsumowanie

Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana statusu przedsiębiorcy po wydaniu decyzji o wsparciu nie wpływa na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej. Wnioskodawca, mimo zmiany statusu na "dużego przedsiębiorcę", nadal może korzystać z pomocy publicznej na podstawie warunków określonych w momencie przyznania wsparcia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.244.2023.2.PC