Interpretacja indywidualna Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 10 stycznia 2023 r. dotyczyła kwestii podatkowych związanych z przejęciem nieruchomości po dwóch bezskutecznych licytacjach. Organy podatkowe stwierdziły, że taka transakcja podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC), mimo że nabywca nie uzyskał bezpośredniego przysporzenia majątkowego.

Przejęcie nieruchomości a podatek PCC

Wnioskodawca, będący wierzycielem, przejął nieruchomość swojej dłużniczki w drodze orzeczenia sądu po dwóch bezskutecznych licytacjach. W związku z tym zapytał, czy taka transakcja rodzi obowiązek podatkowy wynikający z czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca uważał, że nabycie nieruchomości przez wierzyciela w drodze przejęcia po drugiej bezskutecznej licytacji nie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku PCC. Argumentował, że nie nastąpiło przysporzenie majątkowe, a przejęcie jest formą zaspokojenia roszczenia wynikającego z wierzytelności egzekwowanej przez organ egzekucyjny.

Odpowiedź KIS

Krajowa Informacja Skarbowa nie podzieliła stanowiska wnioskodawcy. Według interpretacji, nabycie nieruchomości na podstawie orzeczenia sądu - postanowienia o przysądzeniu własności - podlega podatkowi PCC, gdyż skutki prawne tego postanowienia są tożsame z umową sprzedaży. Fakt, że w ten sposób wnioskodawca zaspokoił swoje roszczenie, nie wpływa na powstanie obowiązku podatkowego. KIS podkreśliła, że podatek PCC jest należny niezależnie od tego, czy nabywca uzyskał bezpośrednie przysporzenie majątkowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.486.2022.2.MD