Artykuł omawia istotną kwestię dotyczącą kosztów uzyskania przychodów w przypadku składek ZUS od wynagrodzeń w ramach podatkowej grupy kapitałowej. Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 11 stycznia 2023 roku potwierdza, że składki ZUS od wynagrodzeń pracowników, należne od 1 stycznia 2023 roku, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne te wynagrodzenia.

Stan faktyczny

Wnioskodawca, będący częścią podatkowej grupy kapitałowej (PGK), zatrudnia pracowników na umowę o pracę. W związku z tym, jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzeń oraz rozliczenia i wpłaty składek ZUS od tych wynagrodzeń. Wnioskodawca zapytał, czy w związku z regulacjami ustawy nowelizującej CIT, składki ZUS od wynagrodzeń należnych pracownikom od 1 stycznia 2023 r. stanowią koszty uzyskania przychodów, w miesiącu za które należne są te wynagrodzenia.

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdza stanowisko wnioskodawcy. Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników, należne od 1 stycznia 2023 roku, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne te wynagrodzenia. KIS podkreśla, że dla celów ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek ZUS w części finansowanej przez płatnika nie ma znaczenia moment wypłaty wynagrodzenia. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składki ZUS w części finansowanej przez płatnika stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. W przypadku uchybienia terminu, ww. składki ZUS stanowić będą koszt podatkowy w miesiącu ich opłacenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych..

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że składki ZUS od wynagrodzeń należnych pracownikom od 1 stycznia 2023 r. stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem terminowej zapłaty. Ta interpretacja ma zastosowanie zarówno dla Spółki jako podatnika, jak i dla organów administracji skarbowej. Daje to Spółce możliwość rozliczenia składek ZUS jako kosztów podatkowych w miesiącu, w którym wynagrodzenia są należne, co może wpłynąć na optymalizację podatkową i planowanie finansowe Spółki.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.765.2022.1.EJ