W artykule omawia się interpretację podatkową dotyczącą rozliczania faktycznie zrealizowanego wyniku na transakcjach hedgingowych. Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, że te przychody/straty powinny być rozliczane w ramach działalności pozastrefowej, nieobjętej zwolnieniem z opodatkowania. Artykuł analizuje konsekwencje tej interpretacji dla przedsiębiorstw korzystających z preferencji podatkowych i zabezpieczających się przed wahaniami kursu walutowego.

Stan faktyczny

Wnioskodawca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, zajmuje się produkcją wyrobów do higieny osobistej. Spółka należy do zagranicznej grupy, w której funkcja zabezpieczenia ryzyka walutowego jest scentralizowana. Wnioskodawca stosuje zabezpieczenie wahań kursu walutowego w postaci kontraktów terminowych na zakup oraz sprzedaż walut obcych (transakcje hedgingowe). Transakcje te są zawierane z uwagi na zabezpieczenie całościowej ekspozycji walutowej Spółki.

Wnioskodawca zapytał, czy faktycznie zrealizowany wynik (dochód/strata) na transakcjach hedgingowych, stanowiących zabezpieczenie wahań kursów walutowych, jest zobowiązany rozliczyć w całości w ramach działalności pozastrefowej tj. niepodlegającej zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 oraz 34a Ustawy o CIT. Wnioskodawca był zdania, że tak jest.

Stanowisko KIS

KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, wynik (dochód/strata) na transakcjach hedgingowych powinien być rozliczany w całości w ramach działalności pozastrefowej, tj. niepodlegającej zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 oraz 34a Ustawy o CIT.

Podsumowanie

W wyniku interpretacji KIS, Wnioskodawca musi rozliczać faktycznie zrealizowany wynik na transakcjach hedgingowych w ramach działalności pozastrefowej, niepodlegającej zwolnieniu z opodatkowania. Oznacza to, że te przychody/straty zostaną uwzględnione w wyniku finansowym, który stanowi podstawę opodatkowania. Wnioskodawca będzie musiał dostosować swoje rozliczenia podatkowe zgodnie z tym stanowiskiem. Interpretacja KIS stanowi również wytyczne dla organów administracji skarbowej w przypadku podobnych sytuacji, gdzie transakcje hedgingowe są wykorzystywane jako zabezpieczenie wahań kursu walutowego w zakresie działalności objętej preferencjami podatkowymi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.252.2023.2.ZK