Umorzone wierzytelności z tytułu kredytu hipotecznego stanowią przychód podatkowy dla kredytobiorcy, a zaniechanie poboru podatku jest możliwe tylko w określonych warunkach.

Podatniczka, w grudniu 2007 r., zaciągnęła kredyt hipoteczny na zakup spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. W kwietniu 2022 r., zawarła ugodę z bankiem, w wyniku której dokonano zmiany waluty kredytu z CHF na PLN. W ugodzie zawarto zapis, że bank umarza zadłużenie w określonej kwocie. Bank wystawił PIT-11 za 2022 rok ,w którym wskazano do opodatkowania przychód w wysokości 146.396,47 zł w oparciu o ugodę. Do tejże ugody Podatniczka złożyła oświadczenie, że kredyt został zaciągnięty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz że skorzystała z zaniechania poboru podatku.

Podatniczka uważała, że kwota umorzonego zadłużenia nie jest jej przychodem. W jej ocenie, w wyniku podpisanej ugody, jej zobowiązanie zostało urealnione w związku z przeliczeniem przez bank kredytu tak, jakby od początku był udzielony w złotych. Wnioskodawczyni uważała, że nie ciąży na niej obowiązek zapłaty podatku dochodowego od kwoty wykazanej w informacji PIT-11.

Przychód po stronie kredytobiorcy pojawia się w przypadku, kiedy dochodzi do umorzenia kredytu, jego części lub odsetek

Stanowisko Podatniczki jest nieprawidłowe. Według KIS, umorzenie kredytu, jego części lub odsetek powoduje, że kredytobiorca osiąga konkretne przysporzenie majątkowe, które stanowi przychód podatkowy. KIS wyjaśnił, że umorzoną kwotę wierzytelności na podstawie zawartej ugody należy zakwalifikować do przychodu z innych źródeł, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zaniechanie poboru podatku jest możliwe tylko w określonych warunkach. Jeżeli kredytobiorca skorzystał wcześniej z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej, nie może skorzystać z zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.263.2023.2.PSZ