W artykule omawiamy interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, która dotyczy opodatkowania w Polsce wypłat z pracowniczego programu emerytalnego z Wielkiej Brytanii. Wyjaśniamy, czy wypłacone środki powinny być opodatkowane w Polsce i czy trzeba je wykazywać w rocznej deklaracji podatkowej.

Powrót do kraju

Osoba składająca zapytanie pracowała w Wielkiej Brytanii od 17 września 2007 r. do 13 kwietnia 2021 r. Dobrowolnie odprowadzała składki na fundusz emerytalny. W 2024 r. nabędzie prawa do emerytury państwowej z Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski w 2021 r., osoba zarejestrowała się jako bezrobotna i otrzymywała zasiłek przez 9 miesięcy. W 2022 r. wypłaciła część środków z funduszu emerytalnego, które zostały opodatkowane w Wielkiej Brytanii i po raz drugi opodatkowane w Polsce. W 2023 r. planuje wypłacić kolejną część środków. Osoba posiada miejsce zamieszkania i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Wnioskodawca zapytał, czy opodatkowanie środków wypłacanych z pracowniczego programu emerytalnego, które zostały już rozliczone w Wielkiej Brytanii, podlega kolejnemu opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawca był zdania, że wypłacone środki z pracowniczego programu emerytalnego powinny być wolne od podatku i nie powinny podlegać opodatkowaniu ani obowiązkowi wykazywania ich w rocznej deklaracji podatkowej.

Skutki Brexitu

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązane do zapłaty podatku od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca, w którym są osiągane. Zatem, dochody z zagranicznych programów emerytalnych, w tym z Wielkiej Brytanii, podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Dyrektor KIS podkreślił, że zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią, prawo do opodatkowania emerytur przysługuje państwu, w którym osoba pobierająca emeryturę ma miejsce zamieszkania. W przypadku wnioskodawcy, który mieszka w Polsce, to Polska ma prawo do opodatkowania tych dochodów.

Organ wyjaśnił też, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz jego uczestnika korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce. Jednakże - co istotne - dotyczy to wyłącznie pracowniczych programów emerytalnych działających w oparciu o stosowne przepisy obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Należy zauważyć, że Wielka Brytania w okresie, którego dotyczył wniosek, nie była/nie jest członkiem żadnej z tych organizacji. Do wypłat z pracowniczego programu emerytalnego utworzonego i działającego w oparciu o przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii powyższe zwolnienie nie znajdzie zatem zastosowania.

Podsumowanie

Otrzymane przez wnioskodawcę wypłaty z pracowniczego programu emerytalnego z Wielkiej Brytanii, stanowią/będą stanowić przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w zw. z ust. 7 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wykazaniu w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym został otrzymany.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.343.2023.2.KF