W artykule omawiamy stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie zobowiązania podatkowego osoby, która informuje pracodawcę i organ rentowy o dochodach z różnych źródeł. Organ wskazuje, że mimo tego informowania, podatnik nie jest zwolniony z obowiązku uregulowania zobowiązania podatkowego.

Bez PIT-2

Wnioskodawca, będący rencistą, podjął pracę w firmie na 3/4 etatu. Pracodawca zgłosił wnioskodawcę do ubezpieczenia zdrowotnego, mając świadomość, że wnioskodawca ma ustalone prawo do renty. Wnioskodawca otrzymywał stałe wynagrodzenie za pracę oraz świadczenia z organu rentowego. Pracodawca nie odprowadzał zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia za pracę, co skutkowało powstaniem zobowiązania podatkowego po rocznym rozliczeniu PIT.

Wnioskodawca zapytał, czy jest zobowiązany do uregulowania powstałego zobowiązania, mimo że nie wnioskował do żadnego z płatników o zastosowanie zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy i poinformował płatników o otrzymywaniu dochodów z innych źródeł. Wnioskodawca uważał, że powinien zostać zwolniony z obowiązku uregulowania powstałego zobowiązania, ponieważ dopełnił obowiązku informowania pracodawcy o otrzymywanych dochodach z innego tytułu (renta) oraz organu rentowego o dochodach z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Obowiązki płatnika i podatnika

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Niezależnie od faktu, iż płatnik pomniejszał kwotę miesięcznych zaliczek o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, pomimo że wnioskodawca nie składał stosownego oświadczenia o zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek, jest on jako podatnik zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym jest on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego wynikającego ze złożonego zeznania rocznego za 2022 r. To zobowiązanie stanowi różnicę między podatkiem należnym a sumą zaliczek na podatek dochodowy pobranych przez płatników w ciągu roku podatkowego.

Dyrektor KIS podkreślił, że obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od tego, czy podatnik poinformował płatników o otrzymywaniu dochodów z innych źródeł. Wnioskodawca, jako podatnik, ma obowiązek samodzielnie obliczyć i uregulować zobowiązanie podatkowe wynikające z rocznego zeznania podatkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDWPT.4011.9.2023.2.MG