Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 22 czerwca 2023 r. dotyczy sposobu ustalania podstawy opodatkowania przychodów z najmu. KIS potwierdziła, że wnioskodawca powinien uwzględnić w podstawie opodatkowania wyłącznie kwoty otrzymanego czynszu, natomiast wydatki związane z lokalem nie stanowią przychodu do opodatkowania.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, posiadającą rezydencję podatkową we Francji, która jest właścicielką kilku nieruchomości położonych na terenie Polski. Uzyskuje ona przychody z wynajmu nieruchomości, przy czym najemcami są zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, a lokale nie stanowią majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zapytał, czy rozliczając od 2023 r. ryczałt z tytułu najmu lokali na podstawie art. 6a ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, powinien uwzględnić w podstawie opodatkowania wyłącznie kwoty otrzymanego czynszu, natomiast opisane wyżej wydatki związane z lokalem nie stanowią przychodu do opodatkowania. Wnioskodawca był zdania, że powinien uwzględnić w podstawie opodatkowania wyłącznie kwoty otrzymanego czynszu, natomiast wydatki związane z lokalem nie stanowią przychodu do opodatkowania.

Stanowisko KIS

KIS potwierdziła stanowisko wnioskodawcy, uznając, że powinien on uwzględnić w podstawie opodatkowania wyłącznie kwoty otrzymanego czynszu, natomiast wydatki związane z lokalem nie stanowią przychodu do opodatkowania. KIS podkreśliła, że dla powstania przychodu po stronie wynajmującego, niezbędne jest otrzymanie świadczenia od najemcy. W przypadku, gdy najemca pokrywa koszty związane z utrzymaniem lokalu, takie jak opłaty za media, nie tworzy to przychodu po stronie wynajmującego.

KIS wskazała na art. 6a ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zgodnie z którym podstawę opodatkowania stanowi przychód, czyli suma otrzymanych lub należnych kwot wynagrodzeń, bez względu na źródło finansowania.

Organ podkreślił, że w przypadku najmu, wynagrodzeniem jest czynsz, który stanowi przychód wynajmującego. Wydatki związane z utrzymaniem lokalu, które są pokrywane przez najemcę, nie stanowią części czynszu, a zatem nie są uwzględniane w podstawie opodatkowania.

Podsumowanie:

Interpretacja KIS z 22 czerwca 2023 r. potwierdza, że wnioskodawca powinien uwzględnić w podstawie opodatkowania wyłącznie kwoty otrzymanego czynszu, natomiast wydatki związane z lokalem nie stanowią przychodu do opodatkowania. Jest to ważne wyjaśnienie dla osób wynajmujących nieruchomości, które mogą mieć wątpliwości co do sposobu ustalania podstawy opodatkowania przychodów z najmu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.215.2023.2.MZ