W artykule omawiamy kontrowersyjną interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą rozliczeń wewnątrz Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK). KIS stwierdziła, że środki przekazywane między spółkami dominującą a zależną w ramach PGK nie są uważane za przychody podlegające opodatkowaniu. To oznacza, że nie są one uwzględniane przy ustalaniu dochodu lub straty podatkowej PGK. Artykuł analizuje tę interpretację i jej konsekwencje dla przedsiębiorstw w kontekście obowiązujących przepisów.

Stan faktyczny

Wnioskodawcą jest Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK), składająca się z dwóch spółek: Spółki dominującej i Spółki zależnej. Zgodnie z ustawą o CIT, na Spółce dominującej ciąży obowiązek obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek na podatek oraz podatku dochodowego. Spółki tworzące PGK przyjęły zasady, według których każda spółka będzie kalkulować swoje przychody, koszty uzyskania przychodów oraz podatek dochodowy od osób prawnych. Kwota podatku dla Spółki zależnej będzie przekazywana do Spółki dominującej, która obliczy zaliczki na podatek dochodowy PGK na podstawie sumy przychodów podatkowych obu spółek minus sumę kosztów uzyskania przychodów. W przypadku, gdy jedna spółka wykaże dochód, a druga stratę, podatek dochodowy PGK będzie niższy niż w przypadku indywidualnego rozliczania podatkowego przez każdą spółkę osobno. Różnica w wysokości podatku zostanie przekazana do Spółki zależnej w ramach rozliczeń wewnątrz PGK.

Stanowisko KIS

Według interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej, środki przekazywane pomiędzy Spółką dominującą i Spółką zależną w formie rozliczeń wewnątrz PGK nie są uważane za przychody, które należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu lub straty podatkowej PGK zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT. W związku z tym, środki te nie są opodatkowane.

Podsumowanie

Wynikające z interpretacji KIS wnioski dla pytającego są takie, że środki przekazywane w ramach rozliczeń wewnątrz PGK między Spółką dominującą a Spółką zależną nie są traktowane jako przychody podlegające opodatkowaniu. Oznacza to, że nie są one uwzględniane przy ustalaniu dochodu lub straty podatkowej PGK. Z kolei dla organów administracji skarbowej wynika z tej interpretacji, że nie ma obowiązku opodatkowania tych środków. Interpretacja KIS dotyczy stanu faktycznego analogicznego do przedstawionego zdarzenia przyszłego, co oznacza, że jest ona stosowalna w przypadku podobnych sytuacji podatkowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.164.2023.1.DP