W dniu 22 czerwca 2023 roku, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania dostawy dwóch niezabudowanych działek gruntu. Zgodnie z tą interpretacją, stanowisko wnioskodawcy w sprawie braku zwolnienia z opodatkowania dostawy tych działek jest prawidłowe, bo działki są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania pod zabudowę.

Stan faktyczny

Spółka, zgodnie z umową przedwstępną zawartą w formie aktu notarialnego, zobowiązała się do przeniesienia na rzecz Kontrahenta praw własności działek gruntu o łącznej powierzchni około 2 230 m2. Działki te zostaną wydzielone z dwóch większych działek, dla których Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. Spółka otrzymała wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta, który wskazuje, że działki te znajdują się na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, że nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a działki były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Spółka zapytała, czy sprzedaż nowo powstałych działek będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Jej stanowisko było takie, że sprzedaż tych działek będzie opodatkowana podatkiem VAT, ponieważ działki te są towarem zgodnie z art. 2 pkt 6) ustawy o VAT.

Stanowisko Dyrektora KIS

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, potwierdzając, że sprzedaż działek będzie opodatkowana podatkiem VAT. W uzasadnieniu swojego stanowiska, Dyrektor KIS odwołał się do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, który mówi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako dostawa towarów. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o VAT, dostawa terenów niezabudowanych, z wyjątkiem terenów budowlanych, jest zwolniona z VAT. Jednakże, jak podkreślił Dyrektor KIS, zwolnienie to nie ma zastosowania do działek wnioskodawcy, ponieważ działki te są przeznaczone pod zabudowę usługową, a więc są terenami budowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.280.2023.2.IK