Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczy tego, kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w kontekście niepublicznych placówek oświatowych. Czy jest to osoba fizyczna prowadząca placówkę, czy sama placówka?

Placówka oświatowa i organ prowadzący

Wnioskodawca prowadzi Niepubliczne Przedszkole "X" jako osoba fizyczna. Na chwilę złożenia wniosku pracodawcą i płatnikiem składek ubezpieczeniowych oraz płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy jest osoba fizyczna - organ prowadzący przedszkole. Wnioskodawca chciał się dowiedzieć, czy Niepubliczne Przedszkole "X' jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i to do tego podmiotu należy obliczanie i pobieranie w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z art. 31 oraz art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kto jest pracodawcą

Dyrektor KIS stwierdził, że działalność polegająca na prowadzeniu niepublicznej placówki oświatowej (przedszkola) ma charakter zarobkowy, nosi znamiona działalności zorganizowanej, posiada cechę ciągłości i jest prowadzona we własnym imieniu i na własny rachunek. Zatem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność taka wypełnia znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, że osoba fizyczna, która osiąga dochód z prowadzenia publicznej placówki oświatowej a nie sama placówka, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych a przychód uzyskany z tego tytułu zaliczany jest to działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy również zauważyć, że utworzona przez osobę fizyczną niepubliczna placówka oświatowa nie jest wyodrębnionym podmiotem charakteryzującym się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Niepubliczna placówka oświatowa w relacjach z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego korzysta z podmiotowości prawnej swojego podmiotu założycielskiego, którym w tym wypadku jest osoba fizyczna.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 31 i art. 32 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (zakłady pracy) są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy czy też zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez te zakłady pracy.

Zatem, płatnikiem podatku od ww. przychodów jest podmiot, który jest stroną umowy o pracę, czyli pracodawca. Pracodawcą dla osób zatrudnionych w niepublicznych placówkach oświatowych będzie ta niepubliczna placówka oświatowa a nie podmiot ją prowadzący. W konsekwencji to Niepubliczne Przedszkole "X" będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i to do tego podmiotu należeć będzie obliczenie i pobranie w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.786.2022.5.ŁS