Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą zwrotu wkładów w spółce jawnej i potencjalnego obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. W swoim stanowisku, KIS potwierdziła, że taka transakcja nie generuje obowiązku podatkowego.

Pytanie o zwrot wkładów w spółce jawnej

Wnioskodawca, będący wspólnikiem spółki jawnej, wraz z drugim wspólnikiem, zdecydował o zwrocie części wniesionych wkładów i związanym z tym obniżeniu wartości udziałów kapitałowych. W konsekwencji, planowali przenieść własność nieruchomości na wspólników w proporcji odpowiadającej wkładom wniesionym przy wnoszeniu przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca zapytał, czy wycofanie nieruchomości z majątku spółki na rzecz wspólników, stanowiące zwrot części wniesionych wkładów i związane z obniżeniem wartości udziałów kapitałowych, spowoduje powstanie po jego stronie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

Wnioskodawca był zdania, że nieodpłatne wycofanie nieruchomości z majątku spółki na jego rzecz nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

Stanowisko KIS

KIS potwierdziła stanowisko wnioskodawcy, uznając, że czynność nieodpłatnego przeniesienia udziałów w prawie własności nieruchomości na rzecz wspólników nie przybierze postaci umowy darowizny ani nie będzie umową nieodpłatnego zniesienia współwłasności. W związku z tym, z tytułu dokonania tej czynności nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn.

KIS wskazała, że istotne jest, aby czynność prawna była dokonana na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących zmiany umowy spółki. Organ podatkowy podkreślił, że w przypadku zwrotu wkładów, nie dochodzi do przysporzenia majątkowego na rzecz wspólników, które mogłoby podlegać opodatkowaniu. Zgodnie z interpretacją, zwrot wkładów jest czynnością majątkową, która ma na celu zmniejszenie kapitału zakładowego spółki, a nie przysporzenie majątkowe dla wspólników.

KIS zaznaczyła, że przepisy podatkowe nie definiują pojęcia "darowizny", dlatego należy odwołać się do definicji zawartej w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z tym kodeksem, darowizna to umowa, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do dokonania na rzecz obdarowanego bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku. W przypadku zwrotu wkładów, nie dochodzi do takiego bezpłatnego świadczenia, ponieważ nieruchomość była już wcześniej własnością wspólników.

Podsumowując, KIS stwierdziła, że zwrot wkładów w spółce jawnej, nawet jeśli wiąże się z przeniesieniem nieruchomości na wspólników, nie generuje obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn, ponieważ nie ma charakteru darowizny.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.145.2022.2.DR