Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą możliwości rekalkulacji wysokości rat leasingowych samochodu przez odliczenie 50% naliczonego podatku VAT. Artykuł analizuje stan faktyczny, stanowisko organu oraz konsekwencje dla podatnika.

Leasing auta

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą z branży artystycznej posiada umowę leasingu operacyjnego samochodu przeznaczonego do użytku mieszanej działalności gospodarczej. Wartość samochodu przekracza 150 000 złotych, a samochód jest wykorzystywany zarówno w celach związanych z działalnością gospodarczą, jak i w celach niezwiązanych z nią. Podatnik chciał skorzystać z możliwości rekalkulacji wysokości rat leasingowych poprzez odliczenie 50% naliczonego podatku VAT. Wniosek dotyczył również ustalenia momentu, od którego podatnikowi przysługiwać będzie możliwość takiej rekalkulacji. Podatnik wskazał, że samochód leasingowany spełnia warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a umowa leasingu nie korzysta z żadnych zwolnień podatkowych.

Zmiana statusu na gruncie VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przeanalizował wniosek podatnika i przyznał rację wnioskodawcy. Organ przyjął, że podatnik, będący czynnym podatnikiem VAT, ma prawo odliczyć 50% naliczonego podatku VAT od opłat leasingowych jako koszty uzyskania przychodu.

Organ stwierdził, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują bezpośrednio kwestii dostosowywania wysokości rat leasingowych w przypadku nabycia statusu czynnego podatnika VAT. Jednak organ zgadza się z wnioskodawcą, że w tym przypadku powinno zastosować się zasadę interpretacji przepisów podatkowych na korzyść podatnika.

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 listopada 2022 r. organ zrezygnował z poprzedniego stanowiska, w którym odrzucił wniosek bez rozpatrzenia, i ponownie rozważył wniosek podatnika. Organ zgodził się z wnioskodawcą, że w konsekwencji zmiany statusu podatnika VAT przez wnioskodawcę, modyfikacji ulegnie również wysokość opłat związanych z leasingiem, które będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu. Zmiana ta nastąpiła od momentu uzyskania przez wnioskodawcę statusu czynnego podatnika na gruncie VAT. To właśnie począwszy od tej daty wnioskodawca może dokonać wstecznego obliczenia nowej podstawy wysokości rat leasingowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1149.2021.14.MZ