Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą skutków podatkowych związanych z pożyczką rodzinna oraz zakupem i sprzedażą nieruchomości. Artykuł przedstawia stanowisko organu oraz wyjaśnia, jakie wydatki można uwzględnić w rozliczeniu.

Sprzedaż i kupno domu

W dniu 15 października 2021 roku wnioskodawca podpisał umowę przedwstępną sprzedaży swojego domu, a trzy dni później, podpisał z żoną umowę wstępną na zakup nowego domu. Tego samego dnia pożyczył od rodziców pieniądze na pokrycie kosztów związanych z zakupem domu i materiałów na remont. W dniu 28 grudnia 2021 roku podpisał z żoną akt zakupu domu, a 13 stycznia 2022 roku podpisał akt sprzedaży swojego domu. W dniu 27 stycznia 2022 roku oddał pożyczkę rodzinną rodzicom.

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy może zaliczyć kupno domu, pożyczkę rodzinna oraz zakupione materiały na poczet dochodu zwolnionego z podatku w PIT-39, pole 25.

Wydatki na własne cele mieszkaniowe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest częściowo prawidłowe i częściowo nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatne zbycie nieruchomości jest źródłem przychodów. W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, dla określenia skutków podatkowych istotne jest ustalenie daty nabycia nieruchomości lub praw.

W przypadku wnioskodawcy, nieruchomość została nabyta w 2019 roku, a sprzedaż nastąpiła w 2022 roku, przed upływem 5 pełnych lat podatkowych. Zatem sprzedaż tej nieruchomości stanowi dla wnioskodawcy źródło przychodu podlegające opodatkowaniu według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ stwierdził ponadto, że z istoty rozwiązania zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podstawową okolicznością decydującą o możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest przeznaczenie w wyznaczonym terminie środków uzyskanych ze zbycia nieruchomości na wskazane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy własne cele mieszkaniowe.

Według Dyrektora KIS wydatki, które poniósł wnioskodawca na zakup domu oraz remont, mogą zostać zakwalifikowane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe. Natomiast w odniesieniu do spłaty pożyczki rodzinnej, organ podatkowy uznał, że nie może ona być zaliczona na poczet dochodu zwolnionego z podatku. Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pożyczka powinna zostać zaciągnięta w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Pożyczka rodzinna nie została udzielona ani przez bank, ani spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, a więc nie został spełniony jeden z warunków uprawniających do skorzystania z tego zwolnienia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDWP.4011.16.2023.3.PP