Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dotyczącą stypendium zagranicznego. W swoim stanowisku, organ potwierdził, że stypendium przyznane na studia w Szwajcarii może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego w Polsce.

Studia w Szwajcarii

Wnioskodawczyni, studentka informatyki, otrzymała jednorazowe stypendium w kwocie 7000 euro od firmy zagranicznej. Stypendium zostało przyznane na pokrycie kosztów związanych ze studiami w roku akademickim 2022/2023. Wnioskodawczyni rozpoczęła studia magisterskie na Politechnice w Szwajcarii we wrześniu 2022 roku. Stypendium było ważnym źródłem dochodu, umożliwiającym jej podjęcie studiów zagranicznych.

Wnioskodawczyni uważała, że stypendium powinno być zwolnione od podatku dochodowego w Polsce, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do wysokości diety

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawczyni. W swojej interpretacji, Dyrektor KIS potwierdził, że stypendium przyznane na studia w Szwajcarii podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to dotyczyło kwoty stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Dzienny limit zwolnienia, wyznaczany przez wysokość diety, uzależniony jest od kraju, w jakim stypendysta przebywał. Ustalając wysokość zwolnienia wnioskodawczyni powinna odwołać się do wysokości diety obowiązującej dla Szwajcarii. Jeśli otrzymana kwota stypendium nie przekroczyła wysokości diet, wynikających z tabeli stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia, za każdy dzień pobytu, w którym było otrzymywane stypendium, to stypendium w całości korzystało ze zwolnienia przedmiotowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.219.2023.3.ENB