Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą możliwości opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu prywatnego, mimo prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie najmu. W świetle interpretacji, przychody z najmu prywatnego mogą być opodatkowane ryczałtem, nawet jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą związaną z najmem nieruchomości.

Najem prywatny a najem w ramach działalności gospodarczej

Wnioskodawca, obywatel Polski z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, prowadzi działalność gospodarczą związaną z najmem nieruchomości. Dodatkowo, jest współwłaścicielem nieruchomości, którą wynajmuje, ale nie w ramach swojej działalności gospodarczej. Wnioskodawca zadał dwa pytania:

  • Czy przychód uzyskany jako współwłaściciel nieruchomości z najmu nieruchomości podlegać będzie obligatoryjnemu opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
  • Czy dochód z tytułu najmu wspomnianej nieruchomości może zostać rozliczony zgodnie z udziałem w nieruchomości?

Wnioskodawca uważa, że każdorazowe uzyskiwanie przychodu z najmu jako przychód z działalności gospodarczej wydaje się sprzeczne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wyodrębnia przychody z najmu i działalności gospodarczej. Wnioskodawca twierdzi, że najem prywatny uprawnia do ryczałtu. Co więcej, uważa, że każdy ze współwłaścicieli wynajmowanej nieruchomości powinien opodatkować osiągnięty dochód najmu proporcjonalnie do swojego udziału w tejże nieruchomości.

Wielkość przychodu podlegająca opodatkowaniu

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Zgodnie z interpretacją, najem prywatny stanowi źródło przychodów, które podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przychody, jakie wnioskodawca uzyska ze wskazanego źródła w posiadanym przez siebie udziale w nieruchomości, będą podlegały opodatkowaniu na tych zasadach. Jeśli przychód łączny z najmu nie przekroczy kwoty 100.000 zł, wówczas ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 8,5%. Natomiast po przekroczeniu tego limitu, od nadwyżki ponad tę kwotę odprowadzi ryczałt wynosi 12,5%.

Zgodni art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). W związku z powyższym zasadnym będzie twierdzenie, iż każdy ze współwłaścicieli wynajmowanej nieruchomości winien opodatkować osiągnięty dochód najmu proporcjonalnie do swojego udziału w tejże nieruchomości. Dlatego też współwłaściciele winni rozliczyć dochody osiągane z tytułu najmu odrębnie.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.411.2023.1.JG