W interpretacji indywidualnej z dnia 23 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że spółka prawidłowo dokonała zmiany roku podatkowego. Pierwszy rok po zmianie trwa od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r., a kolejne lata podatkowe będą obejmować okresy od 1 lipca do 30 czerwca.

Uchwała o zmianie roku podatkowego

Spółka, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania, była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym od 8 listopada 2018 r. Do końca 2022 r., rokiem podatkowym Spółki był rok kalendarzowy. Od 2023 r., Spółka postanowiła, że jej rok podatkowy będzie trwał od 1 lipca do 30 czerwca, z tym że pierwszy rok po zmianie będzie trwał od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. W związku z tym, zmieniono umowę Spółki.

Wnioskodawca uważa, że Spółka skutecznie dokonała zmiany roku podatkowego/obrotowego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o CIT, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników. Wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Kiedy zmiana roku podatkowego jest skuteczna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawidłowość stanowiska wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, zmiana roku podatkowego jest skuteczna, jeżeli została dokonana przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego w odpowiednim dokumencie, regulującym ustrój podatnika. Ponadto, podatnik ma obowiązek zawiadomienia o zmianie roku podatkowego w zeznaniu rocznym składanym za ostatni rok podatkowy przed zmianą roku podatkowego.

W przypadku Spółki, wszystkie przesłanki wynikające z przywołanych przepisów zostały spełnione. Zmiana roku obrotowego Spółki została dokonana przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego, a w korekcie zeznania rocznego złożonego za poprzedni rok obrotowy, tj. za rok 2022 r., Spółka poinformowała właściwy dla siebie urząd skarbowy o zmianie roku obrotowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.168.2023.1.BJ