Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w kontekście wymiany kotła na paliwo stałe. Interpretacja ta ma na celu wyjaśnienie, czy taka wymiana kotła kwalifikuje się jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne, uprawniające do skorzystania z ulgi.

Poprawa efektywności energetycznej budynku

Podatnik w 2022 roku dokonał zakupu i wymiany kotła na paliwo stałe (ekogroszek) z automatycznym podawaniem paliwa. Podatnik jest współwłaścicielem budynku jednorodzinnego, którego dotyczy zapytanie o prawo odliczenia termomodernizacji. Kocioł na paliwo stałe, który został zakupiony, jest zgodny z normami wyznaczonymi przez ochronę środowiska. Podatnik podkreślił, że faktura za zakup kotła została wystawiona przez podatnika VAT czynnego. Podatnik zaznaczył również, że wydatek na zakup kotła nie został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wnioskodawca uważał, że wymiana kotła na nową generację kotła na paliwo stałe ekogroszek, który nie zanieczyszcza środowiska, daje mu prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej za rok 2022.

Tylko wydatki określone w wykazie

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Wskazał, że ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego modernizację systemu grzewczego. Wymiana kotła na paliwo stałe nie spełnia tych kryteriów, ponieważ wydatki na kocioł na paliwo stałe (np. piec na ekogroszek) nie zostały wymienione w obowiązującym w 2022 r. załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Organ zaznaczył, że jedyna i szczególna sytuacja dotyczy zakupu kotła na paliwo stałe spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189, dokonanego do końca 2021 r. o ile podatnik nie odliczył tego wydatku do tej pory w całości (gdyż podstawa obliczenia podatku/przychód, od którego dokonywał odliczenia był niższy od kwoty przysługującej ulgi). Podatnik zachowuje prawo do odliczenia pozostałej części przysługującej ulgi w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek. Powyższe odstępstwo wynika z faktu, że do końca 2021 r. kocioł na paliwo stałe znajdował się na liście wydatków (tj. zawarty w rozporządzeniu wykaz obowiązujący do dnia 31 grudnia 2021 r.). Wnioskodawcy to nie dotyczy, bo kocioł zakupił dopiero w 2022 r.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB2-1.4011.170.2023.2.MSU