Artykuł omawia interpretację przepisów podatkowych dotyczących rozliczenia przychodów i kosztów związanych z usługami odbioru nadwyżkowej energii elektrycznej przez polskiego rezydenta podatkowego. Sprawa dotyczy momentu rozpoznania przychodów oraz możliwości odliczenia kosztów zakupu tych usług.

Odbiór "nadwyżkowej" energii elektrycznej

Polski rezydent podatkowy, złożył zapytanie do KIS dotyczące rozliczenia przychodów z usług związanych z odbiorem "nadwyżkowej" energii elektrycznej. Twierdzi, że te usługi powinny być traktowane jako usługi ciągłe, a rozliczenia powinny odbywać się na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wnioskodawca domaga się wyjaśnienia w kwestii momentu uznania tych przychodów oraz możliwości odliczenia kosztów związanych z zakupem usług odbioru energii. Wnioskodawca wskazuje, że rozliczenie przychodów powinno następować na koniec miesiąca, zgodnie z postanowieniami umowy. Twierdzi również, że koszty poniesione przez firmę na zakup usług odbioru "nadwyżkowej" energii elektrycznej powinny być uwzględniane w celu odliczenia od podatku w dniu ich powstania, zgodnie z przepisami ustawy CIT.

Kiedy przychód? Stanowisko KIS

Według KIS, przychody z usług związanych z odbiorem "nadwyżkowej" energii elektrycznej powinny być rozpoznane na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z przepisami ustawy CIT. KIS wskazuje na przepisy art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, które określają, że przychód jest rozpoznawany na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Co do kwestii odliczenia kosztów związanych z zakupem usług odbioru energii elektrycznej, KIS opiera się na przepisach ustawy CIT i wyjaśnia, że takie koszty mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Jednakże, KIS wskazuje, że odliczenie tych kosztów powinno następować na zasadach ogólnych określonych w ustawie CIT, a nie na podstawie przepisów dotyczących kosztów pośrednich generowania przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.768.2022.3.BS