Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej momentem powstania przychodu z kapitałów pieniężnych z Programu Motywacyjno-Lojalnościowego jest otrzymanie środków z tytułu realizacji praw wynikających z Akcji Fantomowych. Dyrektor KIS umówił również kwestię kwalifikacji tych akcji jako instrumentów pochodnych oraz podkreślił, że otrzymane środki nie mogą być uznane za przychody ze stosunku pracy.

Wątpliwość co do momentu powstania przychodu

Osoba zatrudniona w pewnej spółce, która została włączona do Programu Motywacyjno-Lojalnościowego wprowadzonego przez inną spółkę. Program ten umożliwia nabywanie "Akcji Fantomowych" - instrumentów finansowych, które dają prawo do otrzymania kwoty pieniężnej zależnej od określonych zdarzeń związanych ze spółkami. Wnioskodawca nabył 19 Akcji Fantomowych, za które zapłacił symboliczną kwotę 1 zł za każdą akcję. Jednakże, w wyniku sprzedaży udziałów w jednej spółce przez inną spółkę, Wnioskodawca wystąpił o rozliczenie Programu i otrzymał świadczenie pieniężne zgodnie z postanowieniami Programu. Wnioskodawca miał wątpliwość co do momentu powstania przychodu z kapitałów pieniężnych z tego świadczenia.

Dyrektor KIS wyjaśnił

Według interpretacji Dyrektora KIS, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie w momencie otrzymania świadczenia pieniężnego przez Wnioskodawcę z tytułu realizacji praw wynikających z Akcji Fantomowych. Otrzymane środki finansowe będą stanowiły przychód z kapitałów pieniężnych i będą opodatkowane według stawki 19%. Dyrektor podkreśla, że Akcje Fantomowe są instrumentami pochodnymi i spełniają kryteria kwalifikacji jako takie. W związku z tym, przychód z ich realizacji powinien być zaliczany do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych. Dodatkowo otrzymane środki nie mogą być uznane za przychody ze stosunku pracy, ponieważ nabycie prawa do uczestnictwa w Programie nie następuje w ramach stosunku pracy, a warunki uczestnictwa nie są elementem umowy o pracę ani nie są zapisane w dokumentach wewnętrznych pracodawcy.

Podsumowanie

Przychód podlegający opodatkowaniu powstaje w momencie otrzymania świadczenia pieniężnego z Programu Motywacyjno-Lojalnościowego. Otrzymane środki będą zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych i podlegać będą opodatkowaniu według stawki 19%. Wnioskodawca, który posiadał Akcje Fantomowe, otrzymał świadczenie pieniężne na podstawie realizacji tych praw. Z kolei dla organów administracji skarbowej wynika z interpretacji, że przychody z tego rodzaju programów powinny być opodatkowane zgodnie z przepisami dotyczącymi przychodów z kapitałów pieniężnych, a nie z przychodów ze stosunku pracy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.331.2023.2.MN