W artykule omawiane jest zagadnienie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Zgodnie z Krajową Informacją Skarbową, obowiązek ten powstaje z chwilą wystawienia faktury, nawet jeśli faktura została wystawiona po terminie. Więcej na ten temat w tekście.

Prowadzenie PSZOK, kiedy obowiązek podatkowy

Wnioskodawca, który zawarł umowę z gminą w celu świadczenia usług w zakresie budowy i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), zgłosił pytanie dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi prowadzenia PSZOK za sierpień 2022 r.

Chwila wystawienia faktury

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), momentem powstania obowiązku podatkowego był 21 października 2022 r., pomimo że faktura za usługę została wystawiona 26 października 2022 r. Zgodnie z przepisami Ustawy o VAT, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jeżeli faktura nie została wystawiona w odpowiednim terminie, to obowiązek podatkowy powstaje z upływem terminów wystawienia faktury lub terminu płatności, jeśli taki został określony w umowie.

Wnioskodawca powinien był wystawić fakturę za usługę prowadzenia PSZOK za sierpień 2022 r. w terminie 15 dni roboczych od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni, czyli do 21 września 2022 r. Jeśli faktura zostałaby wystawiona prawidłowo w terminie, termin płatności wynosiłby 30 dni od daty jej doręczenia, czyli w tym przypadku upływałby 21 października 2022 r.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-1.4012.629.2022.2.AWY