Czy obowiązek podatkowy w VAT powstaje w ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego dla usługi administrowania pożyczkami. Zdaniem KIS/MF, zgodnie z przepisem ustawy o VAT, obowiązek podatkowy będzie powstawał w ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że wnioskodawca musi wystawić fakturę dokumentującą świadczenie usługi do 15. dnia miesiąca po zakończeniu każdego okresu.

Usługa administrowania pożyczkami

Wnioskodawca jest spółką kapitałową zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Świadczy usługę administrowania pożyczkami udzielanymi w ramach obrotu nieprofesjonalnego. Usługa polega na monitorowaniu terminowości wpłat odsetek od pożyczki i spłaty pożyczki, oraz odnotowaniu tych czynności w systemie informatycznym. W umowie o świadczenie usługi administrowania pożyczką przewidziano cztery okresy rozliczeniowe: styczeń-marzec, kwiecień-czerwiec, lipiec-wrzesień, październik-grudzień. Wnioskodawca chciał się dowiedzieć, czy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje w ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego.

Zdaniem wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w VAT będzie powstawał w ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego.

Ostatni dzień każdego okresu rozliczeniowego

KIS podzielił to stanowisko, powołując się na przepis art. 19a ust. 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, usługę rozliczaną okresowo uznaje się za wykonaną z końcem każdego okresu, do którego odnoszą się terminy płatności lub rozliczeń. Tym samym, obowiązek podatkowy będzie powstawał w ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego, bez względu na datę wystawienia faktury.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.870.2022.1.IK