Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą skutków podatkowych nabycia środków pieniężnych po zmarłym ojcu z pracowniczego programu emerytalnego z Wielkiej Brytanii. Zgodnie z interpretacją, stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od spadków i darowizn jest nieprawidłowe.

Wypłata środków z programu emerytalnego w drodze dyspozycji

Wnioskodawca, jako jedyny spadkobierca, po śmierci ojca otrzymał spadek, który rozliczył w deklaracji SD-Z2. Dodatkowo, wnioskodawca złożył dokumenty z wnioskiem o wypłatę środków z prywatnego Pracowniczego Programu Emerytalnego, którego ojciec był członkiem w Wielkiej Brytanii. Po przedstawieniu wniosku, administrator programu podjął decyzję o wypłacie środków wnioskodawcy, jako beneficjentowi. Środki w kwocie określonej w złotówkach otrzymał wnioskodawca na konto w jednorazowym przekazie.

Zdaniem wnioskodawcy otrzymana kwota nie podlegała podatkowi od spadków i darowizn, co wynikało z wyłączenia przewidzianego w art. 3 ust. ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Stanowisko nieprawidłowe, ale podatku brak

Zgodnie z interpretacją KIS, nabycie przez wnioskodawcę środków pieniężnych z pracowniczego programu emerytalnego z Wielkiej Brytanii na podstawie dyspozycji uznaniowej pozostaje poza zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wyłączenie z opodatkowania określone w art. 3 pkt 4 ww. ustawy dotyczy nabycia wskazanych w nim środków tytułem dziedziczenia. Tymczasem z treści wniosku wynikało, że prawo do środków zgromadzonych przez ojca wnioskodawca w Pracowniczym Programie Emerytalnym w Wielkiej Brytanii nie nabył wnioskodawca tytułem dziedziczenia (spadku), lecz na podstawie dyspozycji ojca uwzględnionej przez administratora programu, który wybrał wnioskodawca na beneficjenta tychże środków. Tym samym przepis art. 3 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie miał zastosowania w omawianej sprawie, a brak opodatkowania nabycia środków pieniężnych zgromadzonych przez ojca wnioskodawca w Pracowniczym Programie Emerytalnym w Wielkiej Brytanii wynikał z faktu, iż nabycie nie zostało wymienione w katalogu tytułów nabycia określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.149.2022.3.MZ