Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą programu poleceń pracowniczych. W swoim stanowisku, organ stwierdził, że nagrody przyznane w ramach tego programu stanowią dla osób fizycznych przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a nie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.

Poszukiwanie kandydatów do pracy

Program poleceń pracowniczych, o którym mowa w interpretacji, polega na polecaniu przez pracowników kandydatów do pracy w firmie. Osoba polecająca, która dokona zgłoszenia kandydata zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu oraz po spełnieniu się warunków wskazanych w regulaminie, otrzymuje od organizatora jednorazową nagrodę pieniężną.

Wnioskodawca uważał, że program poleceń pracowniczych ma charakter konkursu, a zatem nagrody przyznane w jego ramach powinny podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Bez rywalizacji i współzawodnictwa

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W swojej interpretacji wskazał, że program poleceń pracowniczych nie ma charakteru konkursu, ponieważ nie zawiera elementów rywalizacji i współzawodnictwa. Z tego powodu, nagrody przyznane w ramach programu stanowią dla osób fizycznych przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, nagrody te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a nie zryczałtowanemu podatkowi dochodowym.

Organ wskazał również, że organizator programu ma obowiązek sporządzenia informacji (PIT-11) i wykazania kwoty tej nagrody w części dotyczącej informacji o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy oraz przesłania tej informacji podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.948.2022.1.JŚ