W artykule omawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), która potwierdza, że zmiana statusu przedsiębiorcy ze średniego na dużego w trakcie realizacji inwestycji nie wpływa na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej. To oznacza, że nie wpływa to również na wysokość zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, które przysługuje spółce z tytułu realizacji danej inwestycji.

Zmiana statusu spółki

Spółka X, polski producent opakowań ochronnych, jest rezydentem podatkowym i prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie Decyzji o wsparciu, która obowiązuje przez 10 lat. Decyzja o wsparciu nakłada na Spółkę różne zobowiązania, w tym minimalne koszty kwalifikowanych inwestycji, zatrudnienie co najmniej 1 pracownika przez 3 lata, spełnienie kryteriów jakościowych i środowiskowych, wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Spółka posiadała status średniego przedsiębiorcy, ale po 3 listopada 2021 r. spełnia warunki do uznania jej za dużego przedsiębiorcę. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło zgodnie z decyzją o wsparciu, a Spółka chce mieć pewność, czy mimo zmiany statusu przedsiębiorcy, może korzystać z maksymalnego wskaźnika intensywności pomocy publicznej w wysokości 35% w odniesieniu do całej poniesionej kwoty kosztów kwalifikowanych.

Wnioskodawca uważa, że zmiana statusu ze średniego na dużego przedsiębiorcę w trakcie realizacji inwestycji nie wpływa na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej i tym samym na wysokość przysługującego Spółce zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu realizacji rozpatrywanej inwestycji.

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła stanowisko wnioskodawcy

Zgodnie z interpretacją, przysługująca intensywność pomocy na podstawie statusu przedsiębiorstwa powinna być ustalana na dzień wydania decyzji o wsparciu i powinna być niezmienna przez cały okres realizacji inwestycji. Kluczowym elementem określającym dopuszczalność udzielenia pomocy oraz parametry uzyskanej pomocy jest dzień, w którym przedsiębiorca nabywa prawo do skorzystania z pomocy publicznej. Organ publiczny poprzez przyznanie takiego prawa wskazuje między innymi wartość pomocy, do jakiej jest uprawniony przedsiębiorca. Zatem, dzień nabycia praw do pomocy i parametry udzielonej pomocy wynikają z decyzji o wsparciu. Podsumowując, utrata przez Spółkę statusu średniego przedsiębiorcy w trakcie realizacji inwestycji na podstawie Decyzji o wsparciu nie wpływa na wysokość przysługującego Spółce zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.924.2022.2.JG