Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą sytuacji, w której spółka po przeprowadzonym postępowaniu upadłościowym i wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zostaje z niespłaconymi zobowiązaniami. Według KIS, takie zobowiązania nie stanowią przychodu podatkowego spółki podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca upadłym

Wnioskodawca to polska spółka kapitałowa, w której 100% udziałów posiada Udziałowiec będący francuskim rezydentem podatkowym. Spółka posiada lub będzie posiadać zobowiązania, głównie względem Udziałowca, z tytułu pożyczek. Ze względu na brak wystarczających środków na spłatę zobowiązań, Spółka złoży wniosek o ogłoszenie upadłości. W toku postępowania upadłościowego część zobowiązań zostanie spłacona, jednak nie wszystkie. Po zakończeniu postępowania upadłościowego dojdzie do rozwiązania Spółki i jej wykreślenia z KRS.

Wnioskodawca uważa, że kwota zobowiązań Spółki, które pozostaną niespłacone po przeprowadzonym postępowaniu upadłościowym i wykreśleniu Spółki z KRS, nie będzie stanowiła przychodu podatkowego Spółki podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

KIS potwierdza stanowisko spółki

Krajowa Informacja Skarbowa zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W uzasadnieniu stanowiska wnioskodawcy podkreślono, że dla powstania przychodu podatkowego konieczne jest przede wszystkim, aby po stronie podatnika (dłużnika) doszło do faktycznego przysporzenia majątkowego, mającego konkretny wymiar finansowy. W przypadku wnioskodawcy, nie można uznać, że doszło do takiego przysporzenia.

Dodatkowo, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 8 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem upadłościowym. W związku z tym, nawet gdyby przyjąć, że w związku z wykreśleniem Spółki z KRS dochodzi do umorzenia zobowiązań, a tym samym powstania przychodu, to nie można byłoby uznać, iż Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy ze względu na wyłączenie na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 8 ustawy o CIT.

W rezultacie, Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że wartość wszelkich niespłaconych zobowiązań Spółki wobec wierzycieli istniejących w momencie wykreślenia Spółki z KRS nie będzie stanowić dla niej przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych..

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.894.2022.1.PC