Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację dotyczącą przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych w sytuacji dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów. Według interpretacji, kwoty te powinny być przeliczane po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej.

Otrzymanie faktur korygujących

Wnioskodawca, prowadzący działalność w zakresie produkcji opakowań metalowych, zwrócił się z pytaniem dotyczącym przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych w sytuacji dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca zawiera umowy sprzedaży wyrobów oraz umowy zakupu towarów, które przewidują wypłatę rabatów w postaci bonusów posprzedażowych. Rabaty te są dokumentowane zbiorczymi fakturami korygującymi wystawianymi w walutach obcych.

Wnioskodawca uważa, że dla potrzeb skorygowania kosztu w podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty wyrażone w walucie obcej w zbiorczych fakturach korygujących powinny być przeliczane po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej.

KIS potwierdza prawidłowość postępowania podatnika

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, korekta kosztów uzyskania przychodów, która jest wynikiem udzielenia rabatu udokumentowanego zbiorczą fakturą korygującą, powinna być przeliczana po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej.

Uzasadnienie stanowiska organu podatkowego opiera się na art. 15 ust. 4i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP), który mówi, że jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca.

Dyrektor KIS podkreślił, że przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych według kursu z dnia poprzedzającego wystawienie faktury korygującej jest zgodne z celem ustawodawcy, którym jest uproszczenie tego typu rozliczeń.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.504.2018.11.ANK