(KIS) wyjaśnia, czy usługi IT mogą korzystać z 8,5% stawki ryczałtowego podatku dochodowego.

Podatniczka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 17 marca 2023 r., świadcząc usługi sklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.02.30.0 - usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, jako manualny tester oprogramowania. Wnioskodawca nie uzyskuje przychodów ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych, doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, ani usług związanych z oprogramowaniem. Podatniczka zadała pytanie, czy usługi świadczone przez nią w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kwalifikują się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w stawce 8,5%.

KIS wyjaśniła, że stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od rodzaju prowadzonej działalności.

Przychody uzyskiwane ze świadczenia będących przedmiotem zapytania usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU: 62.02.03 i - jak wynika z opisu sprawy - niezwiązanych z doradztwem w zakresie oprogramowaniapodlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zaznaczyć jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Podatniczkę usług będzie prawidłowe, jeżeli faktycznie nie uzyska ona przychodów ze świadczenia innych usług (w szczególności usług wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), do których to usług przypisana jest wyższa stawka ryczałtu.

W przypadku usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, związanych z oprogramowaniem, związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania, w zakresie instalowania oprogramowania, związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi, stawka wynosi 12%.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Pomimo, że Podatniczka prawidłowo uznała, że wykonując czynności mieszczące się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0 może zastosować opodatkowanie ryczałtem według stawki 8,5% - z uwagi na błędną podstawę prawną takiego stanowiska - uznano je za nieprawidłowe.

W przedmiotowej sprawie Podatniczka powołała błędną podstawę prawną, tj. art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a więc przepis, który od 1 stycznia 2021 r. został zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2123).

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-2.4011.199.2023.2.AJZ