Inwestor poniósł znaczne straty finansowe w wyniku umorzenia akcji G banku. Inwestor złożył wniosek o interpretację podatkową, aby ustalić, czy może uwzględnić tę stratę w rozliczeniu PIT-38 za 2022 r.

W 2022 r. wnioskodawca zakupił akcje G banku za pośrednictwem .... Akcje te zostały umorzone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Decyzja ta uniemożliwiła inwestorom pozbycie się akcji, co spowodowało znaczny uszczerbek finansowy dla wnioskodawcy. PIT-8C wystawiony przez Biuro Maklerskie nie uwzględnia tej straty. Wnioskodawca złożył wniosek o interpretację podatkową w celu ustalenia, czy może uwzględnić tę stratę w rozliczeniu PIT-38 za 2022 r.

Czy dokonując rozliczenia PIT-38 (ewentualnie korekty do niego) za 2022 r. opisaną szkodę, realną, ale niewynikająca z PIT-8C wnioskodawca może uwzględnić w rubryce poniesionych strat?

W sytuacji opisanej przez Podatnika nie dokonał on odpłatnego zbycia akcji na rzecz podmiotu trzeciego. Nie uzyskał tez żadnych przychodów (żadnych przysporzeń majątkowych) związanych z akcjami, ponieważ zostały one nieodpłatnie umorzone. Wobec tego, opisana sytuacja nie mieści się w zakresie zastosowania art. 30b ustawy PIT.

"Negatywne konsekwencje" sytuacji przymusowego umorzenia akcji bez wynagrodzenia mają głównie wymiar ekonomiczny, nie podatkowy.

Na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych "strata" poniesiona przez wnioskodawcę w związku z przymusowym umorzeniem akcji Banku nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (w tym do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT).

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.312.2023.1.KKA