Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą zaliczania kosztów przesyłki do przychodów z działalności gospodarczej. W skrócie, jeżeli sprzedawca działa jako pełnomocnik kupującego, koszty przesyłki nie stanowią dla niego przychodu podatkowego.

Sprzedaż internetowa

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, sprzedając suplementy diety za pośrednictwem platform sprzedażowych i własnego sklepu internetowego. W regulaminie sprzedaży jest zastrzeżenie, że kupujący udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów. Wnioskodawca zadał pytanie, czy środki pieniężne, które wpływają na jego rachunek bankowy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, stanowią dla niego przychód z działalności gospodarczej opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawca uważa, że jako sprzedawca nie powinien wykazywać na dowodzie zakupu środków pieniężnych, które wpłynęły na jego rachunek bankowy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru. Argumentuje, że działając jako pełnomocnik kupującego, jest zobowiązany do przekazania otrzymanych kwot na rzecz podmiotu doręczającego przesyłkę.

Pokrycie rzeczywistych kosztów przesyłki

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W interpretacji podkreślono, że jeżeli w regulaminie sprzedaży jest wyraźnie zastrzeżone, że kupujący udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, to - w zakresie otrzymanych od kupującego kwot stanowiących rzeczywiście poniesione koszty wysyłki towarów - nie powstanie u sprzedawcy przychód podatkowy. Jednakże, ewentualna nadwyżka środków pieniężnych pozostała po pokryciu rzeczywistych kosztów przesyłki zapłaconych podmiotowi świadczącemu usługę doręczania towarów będzie stanowić dla sprzedawcy przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.417.2023.1.AA