Czy zakupy materiałów budowlanych od małżonka pozwolą skorzystać z ulgi mieszkaniowej? To pytanie, które stawiają sobie niektórzy podatnicy. Według interpretacji dyrektora KIS, istotne jest spełnienie określonych warunków, a nie miejsce, w którym są dokonywane zakupy.

Wydatkowanie środków ze sprzedaży budynku

Wnioskodawczyni planuje sprzedać budynek mieszkalny przed upływem 5 lat od jego wybudowania. Przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości ma zostać wydatkowany na własne cele mieszkaniowe w postaci budowy nowego budynku mieszkalnego. Materiały do budowy mają być kupowane w firmie jej męża, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Wnioskodawczyni zapytała, czy zakupy materiałów budowlanych dokonywane w firmie męża mogą być uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni uważa, że dla uzyskania ww. zwolnienia należy przeznaczyć przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe nie później niż w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Ustawa nie przewiduje dodatkowych warunków dla skorzystania z ulgi, a w szczególności nie określa, gdzie uzyskany przychód ma być wydatkowany.

Zakupy w firmie męża

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawczyni jest prawidłowe. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zgodnie z interpretacją, w opisanej we wniosku sytuacji dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży, gdyż sprzedaż materiałów budowlanych związanych z budową domu wnioskodawczyni będzie dokumentowana fakturami wystawionymi przez jej męża, z którym nie pozostaje we wspólności małżeńskiej. Zatem faktury te będą dokumentować wydatkowanie przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe wnioskodawczyni. W tym przypadku nastąpi przesunięcie środków z majątku wnioskodawczyni do majątku innego podmiotu (gdyż w trakcie budowy domu małżonków nie będzie obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej). Biorąc to pod uwagę, organ uznał, że wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDWT.4011.20.2023.2.MJ