Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że sprzedaż środka trwałego, takiego jak wycinarka laserowa, po okresie 3 lat od wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, nie spowoduje utraty prawa do zwolnienia z podatku dochodowego, pod warunkiem dalszego prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Sprzedaż środka trwałego

Firma X Sp. z o.o., prowadząca działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE), zwróciła się do KIS z pytaniem dotyczącym sprzedaży jednego ze swoich środków trwałych - wycinarki laserowej. Maszyna ta była jednym z wydatków inwestycyjnych, które umożliwiły firmie uzyskanie zezwolenia strefowego i korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego. Firma planuje sprzedać wycinarkę po 3 latach od wprowadzenia jej do ewidencji środków trwałych, przy jednoczesnym kontynuowaniu działalności w SSE, ale bez wykorzystania tej maszyny.

Firma X Sp. z o.o. uważa, że sprzedaż wycinarki laserowej po 3 latach od wprowadzenia jej do ewidencji środków trwałych nie spowoduje utraty prawa do zwolnienia z podatku dochodowego, pod warunkiem dalszego prowadzenia działalności w SSE. Firma opiera swoje stanowisko na § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Stanowisko KIS lub MF

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy, stwierdzając, że sprzedaż środka trwałego po upływie 3 lat od wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych nie skutkuje utratą prawa do zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT. Warunkiem jest jednak kontynuowanie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Uzasadnienie KIS opierało się na przepisach dotyczących korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. KIS zwrócił uwagę, że zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia, warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego jest utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne, przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw - przez okres 3 lat.

W świetle powyższych przepisów, sprzedaż środka trwałego po upływie 3 lat od wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych nie skutkuje utratą prawa do zwolnienia od podatku dochodowego, pod warunkiem dalszego prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.61.2023.1.JG