Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację indywidualną dotyczącą możliwości zwolnienia z obowiązku comiesięcznych wpłat zaliczek na podatek dochodowy. W swoim stanowisku, KIS uznała, że wnioskodawca, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, nie ma prawa do takiego zwolnienia.

Wydatki nie tylko na cele statutowe

Wnioskodawca, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zakład przeznacza swoje dochody na cele statutowe, głównie na ochronę zdrowia. Jednakże, wnioskodawca dokonuje również wydatków na cele niestatutowe, takie jak składki na PFRON, kary, koszty sądowe, odsetki budżetowe.

Wnioskodawca uważa, że jest zwolniony z obowiązku comiesięcznych wpłat zaliczek na podatek dochodowy, wynikających z odrębnego zobowiązania podatkowego, jeśli nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1 a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f tej ustawy.

KIS nie potwierdza stanowiska szpitala

KIS uznała, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z interpretacją, wnioskodawca, mimo prowadzenia działalności statutowej i przeznaczania dochodów na cele związane z ochroną zdrowia, nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia z obowiązku comiesięcznych wpłat zaliczek na podatek dochodowy. Wynika to z faktu, że wnioskodawca dokonuje również wydatków na cele niestatutowe, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów.

KIS podkreśliła, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady powszechności i równości opodatkowania, dlatego muszą być stosowane w sposób ścisły. Zwolnienie z podatku dochodowego ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dochód jest przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe. W przypadku wnioskodawcy, wydatki na cele niestatutowe uniemożliwiają zastosowanie takiego zwolnienia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.28.2023.2.MR1