Wnioskodawca, będący wspólnikiem spółki, zwrócił się z pytaniem do Dyrektora KIS w celu uzyskania informacji dotyczącej opodatkowania wycofania wkładu ze spółki. Według interpretacji wypłaty na rzecz Wnioskodawcy związane z częściowym wycofaniem wkładu ze spółki nie powodują obowiązku zapłaty podatku PIT.

Wypłata środków z tytułu częściowego wycofania wkładu w spółce

Wnioskodawca, będący wspólnikiem spółki jawnej w Polsce, zwrócił się do Dyrektora KIS z pytaniem o opodatkowanie wycofania części wkładu z spółki. Wnioskodawca planuje zmniejszyć swój udział kapitałowy poprzez wycofanie części wkładu w formie środków pieniężnych. Wątpliwości podlegało, czy takie wycofanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor KIS z korzyścią dla podatnika

Według interpretacji, wycofanie części wkładu z spółki jawnej nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o PIT. Organ odwołał się do stanowiska wnioskodawcy, tj. odwołania do przepisów ustawy o PIT, które regulują kwestie wycofania udziału kapitałowego ze spółki jawnej. Zgodnie z tymi przepisami, zwrot członkowi spółki jawnej z tytułu wycofania wkładu dokonuje się w formie środków pieniężnych lub innego składnika majątku, a nie podlega opodatkowaniu jako przychód.

Podsumowanie

Wycofanie części wkładu z spółki jawnej w formie środków pieniężnych nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, w przypadku Wnioskodawcy, nie będzie obowiązku rozliczenia przychodu z tytułu tego wycofania. Ta interpretacja ma znaczenie zarówno dla Wnioskodawcy, który nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku od wycofanej kwoty, jak i dla organów administracji skarbowej, które potwierdzają, że takie wycofanie nie podlega opodatkowaniu. Jest to ważne dla zapewnienia jasności i pewności prawnej dla podatników, a także dla uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3-3.4011.178.2019.9.AM