Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację dotyczącą obowiązku podatkowego wynikającego z wypłaty środków pieniężnych na rzecz członków kółka rolniczego, w ramach podziału nadwyżki bilansowej. Według KIS, takie działanie może generować obowiązek podatkowy.

Wypłata środków z nadwyżki bilansowej

Kółko Rolnicze, powstałe w latach osiemdziesiątych, sprzedało nieruchomość, co zaowocowało powstaniem nadwyżki bilansowej. Środki uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na cele statutowe, co nie spowodowało powstania obowiązku podatkowego. Teraz Kółko planuje podzielić nadwyżkę bilansową pomiędzy członków i wypłacić im środki pieniężne. Wnioskodawca zadał pytanie, czy taka wypłata spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Kółka, czy nadal ten dochód pozostanie dochodem wolnym od podatku.

Wnioskodawca uważa, że opisana sytuacja nie spowoduje powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Kółko osiąga przychód

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z interpretacją, wypłata środków pieniężnych na rzecz członków kółka rolniczego, w ramach podziału nadwyżki bilansowej, która nie mieści się w celach statutowych, nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT. W związku z tym, taka wypłata może generować obowiązek podatkowy.

W uzasadnieniu swojego stanowiska, KIS podkreślił, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej i muszą być stosowane w sposób ścisły. Wnioskodawca sam wskazał, że wypłata członkom Kółka rolniczego wskazanych we wniosku środków pieniężnych nie mieści się w celach statutowych, co oznacza, że nie zostały spełnione wszystkie przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.215.2023.2.AK