Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której stwierdził, że dochody przeznaczone na budowę infrastruktury sportowej nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o CIT. Decyzja ta może mieć istotne konsekwencje dla klubów sportowych inwestujących w rozwój swojej infrastruktury.

Wydzierżawienie infrastruktury sportowej

Wnioskodawca, polski rezydent podatkowy, prowadzi działalność sportową w formie klubu sportowego. Klub ten prowadzi szkółkę piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, a uzyskane dochody przeznacza na budowę infrastruktury sportowej, takiej jak boiska piłkarskie czy hale pneumatyczne. Wybudowana infrastruktura jest następnie udostępniana innemu podmiotowi zależnemu na podstawie umowy najmu lub dzierżawy za wynagrodzenie. Wnioskodawca korzysta z tej infrastruktury odpłatnie, ponosząc koszty udostępnienia na rzecz podmiotu zależnego.

Wnioskodawca był zdania, że dochody przeznaczone na budowę infrastruktury sportowej, która jest następnie udostępniana podmiotowi zależnemu, będą w całości korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o CIT. Argumentował, że celem budowy infrastruktury sportowej jest jej wykorzystywanie w celu prowadzenia szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, co jest zgodne z dyspozycją omawianego przepisu.

Dochody związane z wydatkami poniesionymi na infrastrukturę sportową nie korzystają ze zwolnienia

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W interpretacji podkreślił, że zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o CIT obejmuje wyłącznie dochody, które są przeznaczone i wydatkowane na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży do 23. roku życia. Dochód przeznaczony na budowę infrastruktury sportowej, która jest następnie udostępniana innemu podmiotowi, nie spełnia tych kryteriów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.219.2023.1.EJ