Interpretacja indywidualna dotyczyła oceny skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości przez spółkę cywilną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług stomatologicznych. Nieruchomość, będąca prawem użytkowania wieczystego, nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej, nie była zabudowana ani nie była wykorzystywana w jakikolwiek sposób przez wspólników spółki cywilnej.

Stan faktyczny:

W niniejszej sprawie skargę kasacyjną wnioskodawcy, którym jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, rozpatrzył Naczelny Sąd Administracyjny. Wcześniej, sąd administracyjny uchylił interpretację wniosku wnioskodawcy dotyczącą opodatkowania sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem spółki cywilnej jako przychodu z działalności gospodarczej.

Stanowisko KIS:

Pierwotnie, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Wnioskodawca złożył skargę na tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd uznał, że nieruchomość nie spełnia definicji środka trwałego, nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę kasacyjną. Sąd uznał, że sprzedaż nieruchomości nie generuje przychodu z działalności gospodarczej, ale stanowi przychód ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowanie:

W świetle powyższych wyroków, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ponownie rozpatrzył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej i stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana tak jak sprzedaż dokonywana przez osoby prywatne, a nie jako przychód z działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3-3.4011.427.2018.9.AA