Zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą kontynuować odpisy amortyzacyjne od lokali mieszkalnych nabytych przed 1 stycznia 2022 r. na zasadach obowiązujących na koniec 2021 r. Decyzja ta wynika z konieczności ochrony praw nabytych podatnika i ma istotne znaczenie dla oceny legalności jego działań podatkowych. Artykuł omawia szczegóły tej interpretacji oraz jej implikacje dla podatników i organów administracji skarbowej.

Stan faktyczny

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 1 sierpnia 2018 r. pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe. W ramach tej działalności, podatnik nabył i amortyzuje cztery lokale mieszkalne, które zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych od różnych dat, z metodą liniową i stawką amortyzacji wynoszącą 10%.

Stanowisko KIS:

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od lokalów mieszkalnych nabytych przed 1 stycznia 2022 r. oraz zaliczać te odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów na zasadach obowiązujących w dniu 31 grudnia 2021 r. do momentu pełnego zamortyzowania tych środków trwałych. KIS powołuje się na przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, które potwierdzają konieczność ochrony praw nabytych podatnika w trakcie trwania procesu amortyzacji.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji KIS, że podatnik może kontynuować dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od nabytych przed 1 stycznia 2022 r. lokali mieszkalnych, zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że podatnik może zaliczać te odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Interpretacja ma również znaczenie dla organów administracji skarbowej, które powinny uwzględnić to stanowisko przy ocenie zgodności z prawem działań podatnika w zakresie odpisów amortyzacyjnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.885.2022.2.ID